tld


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

OBJEDNÁVKA


Všetky produkty ponúkané v našom e-shope si môžete objednať vyplnením internetovej objednávky. Minimálna hodnota jednej objednávky je 20 Eur.


STORNO OBJEDNÁVKY


 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred spätným potvrdením objednávky z našej strany. V prípade, že zákazník potvrdí objednávku nášmu obchodníkovi, objednávka sa stáva záväzná. Objednávku je možné zrušiť, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody, ak už bol kupujúcemu zaobstaraný a kúpený tovar na objednávku.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak ju nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.), tovar sa už prestal vyrábať alebo sa nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, ak táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka, prípadne jej prevyšujúca časť, prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na adresu v lehote do 7 kalendárnych dní.

 

PLATBA, DODACIE PODMIENKY A CENA

 

 • Platba za tovar bankovým prevodom:
  - kupujúcemu bude vystavená zálohová faktúra a zaslaná emailom, po jej uhradení bude zaslaný tovar zvoleným spôsobom (samozrejme bez dobierky)
  Ak ste faktúru stratili, môžete urobiť úhradu aj priamo na účet, kde variabilný symbol je číslo objednávky, konštantný symbol je 0008 a suma je konečná cena objednávky (výsledná cena v košíku).
 • Platba úhradou dobierky kuriérovi pri prevzatí zásielky:
  - kupujúcemu bude zaslaný tovar na dobierku prostredníctvom expresného poštového kuriéra. Kupujúci uhradí tovar pri preberaní zásielky.

Tovar Vám bude doručený 1. triedou formou poštovej dobierky alebo špedičnou firmou. Doba doručenia je do pracovných dní od doby odoslania objednávky. V prípade oneskorenia, alebo prípadných komplikácií Vás upozorníme pomocou Vášho uvedeného kontaktu. Pokiaľ si prajete tovar vyzdvihnúť osobne, tak stačí aby ste nás kontaktovali formou e-mailu alebo telefónu aby sme mohli daný tovar rezervovať. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Vcene tovaru nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru, tie budú upresnené potvrdzovacím emailom tak ako aj cena objednaného tovaru.

Cena poštovného a balného je pri nákupe do 50 eur 5 eur (ak kupujete viacero kusov a ich celková cena je do 50 eur, platíte iba 5 eur), pri nákupe 50 eur a viac je poštovné a balné zdarma.

V prípade neprevzatia dobierky sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu bola spôsobená, teda uhradiť náklady na poštovné za poslanie  a za vrátenú dobierku a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vrátenia balíka na číslo účtu uvedeného vo faktúre, a pod variabilným symbolom, ktorý mu bol poslaný mailom pri objednaní tovaru. Kupujúci má právo požiadať o preposlanie tovaru opakovane a v tomto prípade sa mu k cene priráta nie celý, ale polovica sankčného poplatku.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 • Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 • Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

 

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto údaje nebudú poskytované tretím osobám.

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

„Predávajúci“ je Vladimír Tichý, 1. Mája 13, 01001 Žilina, IČO 40133761, DIČ: 1045798237

Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.

V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí chyby tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

V prípade, že je reklamovaný tovar na náklady kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z .z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú

používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru

4. Záverečné ustanovenia

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť prehlasuje a zaväzuje sa neposkytnúť osobné údaje evidované o zákazníkoch tretiemu subjektu. Ďaľšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

Orgán dozoru, ktorému činnosť spoločnosti podlieha

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,

Predmestská 71, P. O. Box 89, 011 79 Žilina,

tel., fax: 041/7632130, za@soi.sk

NjZjNDVkN